MENU

Mikrorachunek podatkowy

Już od 1 stycznia 2020 r. podatnicy oraz płatnicy będą zobowiązani do dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) (dalej: nowelizacja).

Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego (nr PESEL lub NIP), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Swój mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego) lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

W świetle nowelizacji struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

1) sumę kontrolną;

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

3) identyfikator podatkowy.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r., zaś po tym terminie wpłat należy dokonywać wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Zmiany nie dotyczą podatków innych niż PIT, CIT i VAT, które należy wpłacać na dotychczasowych zasadach.

W przypadku pytań dotyczących omówionych powyżej zagadnień, pozostajemy do Państwa dyspozycji.