MENU

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku oraz minimalne stawki godzinowe w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług

money-494161_960_720Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456) wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przyszłym roku wyniesie 2000 zł brutto. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nie jest to jednak jedyna zmiana w sferze płacy minimalnej, gdyż kolejną niesie za sobą ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265). Na jej podstawie już od stycznia 2017 roku minimalna stawka przy umowach, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usługi) będzie wynosić 13 zł za godzinę i będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik  wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na rok następny, przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym odbywają się negocjacje względem stawki. Minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia czy świadczenia usługi ustalona według ustawowych zasad od 2017 roku obowiązuje bez względu na to czy wynagrodzenie będzie ustalane godzinowo, tygodniowo czy miesięcznie – w każdym z tych przypadków w przeliczeniu na jedną godzinę nie powinna być mniejsza niż 13 zł.

Ponadto omawiana nowelizacja wprowadza regulacje, zgodnie z którymi:

– wypłata wynagrodzenia  zleceniobiorcy może przybierać formę wyłącznie pieniężną

– zleceniobiorca nie ma prawa zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę

–  w przypadku umów trwających dłużej niż 1 miesiąc wynagrodzenie w formie minimalnej stawki godzinowej powinno zostać wypłacane przynajmniej raz w miesiącu

Ponadto nowością stanie się ewidencjonowanie przepracowanych przez zleceniobiorcę ilości godzin. Zasady ustalania liczby godzin oraz ich ewidencjonowania powinny zostać określone w umowie łączącej strony. W wypadku gdy takie ustalenia nie zostały w niej zawarte, zleceniobiorca jest zobowiązany przedłożyć zleceniodawcy każdorazowo przed terminem wypłaty wynagrodzenia ewidencję godzin w związku z wykonywanym zleceniem. Natomiast w wypadku gdy umowa łącząca strony została zawarta ustnie, zleceniodawca każdorazowo, przed przystąpieniem zleceniobiorcy do wykonywania zlecenia jest zobowiązany potwierdzić w formie pisemnej, elektronicznej czy dokumentowej sposób potwierdzania oraz ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin. W innym przypadku będzie miała zastosowanie zasada wskazana wcześniej, tj. to zleceniobiorca przedstawi zleceniodawcy własną ewidencję.

Dokumenty określające te ustalenia oraz comiesięczne ewidencje przepracowanych godzin przedsiębiorca powinien przechować przez okres 3 lat począwszy od dnia w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Stawki godzinowej nie będzie stosować się do:

1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usługi), jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);

3) umów:

  1. a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
  2. b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
  3. c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  4. d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
  5. e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
  6. f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Wypłata zleceniobiorcy wynagrodzenia niższego niż wynikającego z zastosowania minimalnej stawki godzinowej będzie stanowi wykroczenia zagrożone grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Zmiany przewidziane przywołaną ustawą będą miały zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku oraz tych zawartych przed 1 stycznia 2017 roku lecz kontynuowanych po tym dniu.