MENU

Możliwości wierzyciela hipotecznego wobec zmniejszenia wartości nieruchomości

newsSąd Najwyższy dnia 10 lipca 2014 w sprawie o sygn. akt: III CZP 37/14 podjął uchwałę, w której uznał, iż wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną, nie ma legitymacji do dochodzenia od sprawcy szkody roszczenia o jej naprawienie, przysługującego właścicielowi nieruchomości na podstawie art. 93 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.). Zgodnie z powołanym art. 93 jeżeli zmniejszenie wartości nieruchomości naruszające bezpieczeństwo hipoteki nastąpiło na skutek okoliczności, za które właściciel nie odpowiada, hipoteka obejmuje przysługujące właścicielowi roszczenie o naprawienie szkody. Na tle tego przepisu pojawiła się wątpliwość, czy wierzyciel hipoteczny może samodzielnie skutecznie dochodzić naprawienia szkody od sprawcy szkody, który doprowadził do zmniejszenia wartości nieruchomości. Sąd Najwyższy we wspomnianej uchwale rozstrzygnął, że wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką kaucyjną nie ma podstaw, aby samodzielnie wystąpić z pozwem przeciwko sprawcy szkody.