MENU
Nachodzą zmiany w podatku CIT

Nadchodzą zmiany w podatku CIT!

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Nowego Ładu, nastąpi szereg zmian w podatku CIT. Oto najważniejsze z nich:

  1. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności: umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub udzielonych pełnomocnictw, lub powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT
  2. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podatnik, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację podatkową i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta dyspozycja została dokonana. Jeżeli rozdysponowanie dochodu z tytułu zysku netto dokonane zostało po upływie szóstego miesiąca roku podatkowego przyjmuje się, że zostało ono dokonane ostatniego dnia tego szóstego miesiąca.
  3. Przyjęcie unormowania, zgodnie z którym podatnicy prowadzący księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów są obowiązani prowadzić te księgi albo ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego te księgi albo ewidencję po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenie zeznania rocznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej. Przy czym obowiązek ma ten dotyczyć okresów rozliczeniowych od początku 2023 r.
  4. Wprowadzenie zmian w zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
  5. Wprowadzenie ulgi w postaci możliwości odliczenia przez podatnika uzyskującego przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w określonych przypadkach na działalność: 1) sportową, 2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  6. Wprowadzenie instytucji opodatkowania spółek holdingowych.
  7. Zmianie ulegają uregulowania o zagranicznej spółce kontrolowanej, w tym m. in. definicja zagranicznej spółki kontrolowanej.

Cit estoński

Nowy Ład wprowadza także zmiany w instytucji tzw. estońskiego CIT i przyjmuje regulacje stanowiące, że podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz wyodrębnić w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek: kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

To nie wszystkie zmiany, które zawdzięczamy tej ustawie, jednak zdecydowanie należą one do najważniejszych uregulowań dotyczących podatku CIT.