MENU

Nowa „tarcza antykryzysowa” – najważniejsze rozwiązania

Sejm przegłosował nową “tarczę antykryzysową 2.0”. Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330) oraz Poselski projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 324) trafią teraz do Senatu. Projekty ustaw zawarte w drukach nr 324 i 330 rozpatrywane były wspólnie. Przepisy stanowią kontynuację działań wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz wprowadzają kolejne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowelizacji.

 1. Zwolnienie płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
 2. Zwolnienie płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
 3. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 – z tej formy wsparcia miałyby skorzystać oprócz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, również organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Poselski projekt ustawy proponuje także, aby ta forma świadczeń przysługiwała przez łączny okres od 3 do 6 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy.
 4. Wydłużenie okresu wsparcia dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – dotychczas proponowano jednorazowe świadczenie postojowe, zaś nowelizacja przewiduje możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia.
 5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy niż 30 czerwca 2020 r. (w Poselskim projekcie jako termin podstawowy wskazano 30 września 2020 r.) termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (pierwsza opłata i opłaty roczne za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste), mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie przekroczył roku 2020.
 6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie nastąpił później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Dodatkowo w przypadku, gdy termin wniesienia opłaty należnej za rok 2020, ustalony na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r., upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W tym przypadku obowiązywać ma także zastrzeżenie, że w przypadku, gdy termin wniesienia tej opłaty upływa przed terminem określonym w drodze rozporządzenia, o którym mowa powyżej, opłatę wnosi się w terminie określonym przez właściwego Ministra w tym rozporządzeniu.
 7. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Co więcej, jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
 8. Rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 9. Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych, może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią. Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy. Procedurę związaną z udzieleniem wsparcia uruchamia wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, który wymaga uzasadnienia. Ponadto wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć wymagane dokumenty, w tym w szczególności informację zawierającą opis sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. Koniecznym elementem umowy wsparcia jest udzielenie na rzecz Instytucji stosownego zabezpieczenia.
 10. Wprowadzenie nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 11. Zgodnie z Poselskim projektem ustawy koszty stałe przedsiębiorcy (w szczególności czynsz, media, rata leasingu) miałyby zostać dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy miałaby wynosić do 50 000 zł.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefem Narodowego Banku Polskiego zaznaczył, że skierują bezpośrednio 100 mld złotych do przedsiębiorstw, aby chronić miejsca pracy. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy:

„Szef rządu ocenił, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uda się uratować od 2 do 5 mln miejsc pracy.

Najważniejsze rozwiązania:
• 100 mld zł zostanie przeznaczone na ochronę miejsc pracy
• ok. 25 mld zł dla mikrofirm
• ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm
• ok. 25 mld zł dla dużych firm

Pomoc dla mikrofirm (do 9 pracowników)
• do 324 tys. zł. na 3 lata,
• proste i preferencyjne warunki,
• subwencja bezzwrotna do 75 proc. po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

Pomoc dla małych i średnich firm (10-249 pracowników)
• do 3,5 mln zł na 3 lata,
• proste i preferencyjne warunki,
• subwencja bezzwrotna do 75 proc. po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.

Pomoc dla dużych firm (ponad 250 pracowników)
• indywidualnie ustalane finansowanie,
• subwencja bezzwrotna do 75 proc. po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia.”

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany jest do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.