MENU

Nowa ulga podatkowa – jednorazowy odpis w wysokości 100 tys. zł

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 28.07.2017 r. poz. 1448) od 12 sierpnia br. wprowadza możliwość jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych w kosztach uzyskania przychodów do wysokości 100.000 zł od wartości początkowej nabytych, fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji (kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane). Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zatem kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejsza się o wysokość zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środka trwałego. Jednorazowy odpis do wysokości 100 tys. zł może zostać dokonany raz w roku w stosunku do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku. Wartość początkowa takiego środka trwałego musi wynosić co najmniej 10.000 zł, a łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym musi wynosić co najmniej 10 000 zł, natomiast wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3500 zł. Z nowej ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą z tym, że w przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej limit 100.000 zł dotyczy wszystkich jej wspólników. Z kolei w przypadku gdy podatnik ma możliwość skorzystania zarówno z jednorazowej ulgi do 50 tys. euro (mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą) oraz ulgi do 100 tys. zł podatnik ten ma prawo wyboru, z której ulgi skorzysta, ale może to być tylko jedna z nich.

Nowa ulga ma na celu stymulację przedsiębiorców do dokonywania częstszych inwestycji oraz zachęcenie do zakładania działalności gospodarczej.