MENU

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

13 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) dalej: Ustawa, stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE i jednocześnie straciła moc poprzednio obowiązująca ustawa, z dnia 16 listopada 2000 r.

Pranie pieniędzy to przestępstwo wskazane w art. 299 k.k., którego dopuszcza się osoba, która środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.

Nowe przepisy Ustawy wprowadzają wiele zmian w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, do których zaliczyć można m. in.:

  1. wprowadzenie nowego, rozszerzonego katalogu instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy, w tym:
  2. przedsiębiorcy niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;
  3. instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819);
  4. przedsiębiorcy w zakresie, w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  6. uruchomienie w 2019 r. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zobowiązanie instytucji obowiązanych do wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie oraz pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wprowadzenie nowych elementów wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  7. rozszerzenie sankcji administracyjnych i rozwiązań karnych za nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych ustawą;
  8. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi przez instytucje obowiązane informacji o wpłatach lub wypłatach środków o równowartości przekraczających 15.000 euro, a także wstrzymywanie transakcji w razie podejrzenia jej związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Przedstawione powyżej zmiany to tylko nieliczne z wprowadzonych Ustawą uregulowań. W celu bliższego omówienia jej unormowań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.