MENU

Nowe niższe składki ZUS już od stycznia 2019 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych niższych składek ZUS uzależnionych od ich przychodów. Ustawodawca przewidział jednak kilka warunków, które należy spełnić aby móc skorzystać z nowej ulgi a mianowicie:

– należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

– przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli działalność była prowadzona przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63000 zł = 30×2100 zł),

– działalność  gospodarcza nie była prowadzona krócej niż 60 dni,

– działalność gospodarcza nie może być rozliczana w formie karty podatkowej i nie może korzystać ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

– podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),

– podatnik nie może spełniać  warunków do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

– podatnik nie może wykonywać dla byłego bądź obecnego pracodawcy tych samych prac jakie wykonywał dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Aby ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy w pierwszej kolejności ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej

w poprzednim roku kalendarzowym

————————————————————————————                  x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim – w 2019 jest to 0,5083. Aby skorzystać z ulgi otrzymany wynik nie powinien być niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

Co najistotniejsze – na dokonanie zgłoszenia do nowych niższych składek mamy zaledwie 7 dni licząc od:

– 1 stycznia – w wypadku kontynuowania działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończył się okres ulgi „preferencyjne składki”, w wypadku pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,

– pierwszego dnia, w którym spełniliśmy  warunki do korzystania z „małego ZUSu”