MENU

Nowe obowiązki w związku z JPK – dobowe wyciągi bankowe

W dniu 22 maja do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy z dnia 19 maja 2017 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, który przewiduje nałożenie na podatników obowiązku dobowego przesyłania wyciągów bankowych szefowi KAS w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Obowiązkiem tym mają zostać objęte jednostki prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Jeżeli jednostki te będą posiadały numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek ten, na podstawie złożonego pełnomocnictwa, będzie mógł być wykonywany przez tenże bank czy też kasę oszczędnościowo – kredytową. Wyciągi o których mowa, będą musiały być przekazywane do końca danego dnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w formie elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK. Będą musiały również zawierać co najmniej następujące informacje:

– dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy zlecenia obejmujące nazwę i adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP czy też REGON jeśli są dostępne,

– numer rachunku nadawcy i numer rachunku odbiorcy,

– datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej,

– kwotę i walutę,

– tytuł i opis zlecenia płatniczego,

– saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego,

– informacje o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności jeżeli zlecenie płatności dotyczy uznania takiego rachunku,

Zgodnie z Projektem ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2017 r..

Projekt ustawy został zamieszczony na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej Rządowego Centrum legislacji, a uwagi do niego można było zgłaszać do 31 maja br.