MENU

Nowe oznaczenia dla stawek VAT na kasie fiskalnej

1 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) – dalej: Rozporządzenie. Zgodnie z nowymi postanowieniami, zmianie uległy zasady oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle §  6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, podatnicy prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od “A” do “G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  1. literze “A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze “B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze “C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze “D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze “E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze “F” i “G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 (usługi turystyki) lub art. 120 ust. 4 (dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Dotychczas do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług podatnicy mogli również stosować oznaczenia literowe od “A” do “G”, jednak literze “A” była przyporządkowana stawka podstawowa podatku, zaś literom od “B” do “G” odpowiadały pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku, podatnik miał więc dowolność w kwestii przyporządkowania.

Zgodnie z § 59 Rozporządzenia, podatnicy używający kasy fiskalnej na dzień wejścia w życie jego postanowień, tj. 1 maja 2019 r. mogą stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od “A” do “G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług, zaś do dokonania zmian są zobowiązani od 1 sierpnia 2019 r.

Dodać również należy, iż w terminie do 31 maja 2019 r. podatnik był obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania oraz do uzyskania od wymienionej osoby oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia.