MENU

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) implikuje obowiązek dostosowania obecnego porządku prawnego panującego w krajach Unii Europejskiej na poziomie zarówno regulacji jak i standardów do tego jaki będzie miał zastosowanie od dnia 25 maja br.. Z tego też względu Ministerstwo Cyfryzacji opracowało całkowicie nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410), który w dniu 5 kwietnia, po zakończeniu prac legislacyjnych, został skierowany do Sejmu. Część przepisów obecnie obowiązujących na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) została zachowana, część doprecyzowana, a część zmieniona. Natomiast jedną z nowych regulacji jest ustanowienie nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych jakim będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, każde państwo członkowskie zapewnia, by za monitorowanie stosowania niniejszego rozporządzenia odpowiadał co najmniej jeden niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii (zwany dalej “organem nadzorczym”). W Polsce organem tym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będący następcą obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Na stanowisko to może być powołana – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – osoba która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada nieposzlakowaną opinię.

Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, a sama funkcja może być pełniona przez maksymalnie dwie kadencje. Ponadto Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych sprzecznych z obowiązkami Prezesa Urzędu,  nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r.