MENU

Nowe progi unijne i średni kurs złotego do euro

6 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1344 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

To obwieszczenie jest wynikiem przepisów określonych w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).

Warto zaznaczyć, że nowe progi unijne oraz ich odpowiedniki w złotych, a także nowy średni kurs złotego w stosunku do euro będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Zgodnie z ogłoszonymi danymi, NOWY ŚREDNI KURS EURO wynosi 4,6371. Dla zamówień klasycznych na dostawy i usługi, unijny próg wynosi 143 000 euro. Przekłada się to na równowartość 663 105 zł. Natomiast próg unijny dla zamówień klasycznych na roboty budowlane wynosi 5 538 000 euro. Stanowi to równowartość kwoty 25 680 260 zł.