MENU

Nowe przepisy dotyczące okresowego przeglądu pojazdów – nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym

W dniu 13 listopada 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1926) odnoszące się m. in. do przebiegu badania technicznego, jak również jego ewidencjonowania. Po zmianie ustawy opłata za badanie pojazdu będzie wnoszona przed  rozpoczęciem czynności kontrolnych, a nie jak wcześniej po dokonaniu wyżej wymienionych czynności. Ustawodawca przewidział jednak od tej reguły wyjątek, który umożliwia wniesienie opłaty za badania techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu. Następuje to w przypadku, gdy dana osoba chce rozliczyć usługę na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

Jednocześnie poszerzono zakres danych wprowadzonych do Centralnej Ewidencji Pojazdów – działającej w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do ewidencji będą trafiały na bieżąco informacje o negatywnych badaniach technicznych pojazdów oraz o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł ww. badania. Do informacji o negatywnym badaniu technicznym będą mieli dostęp wszyscy diagności. W ocenie ustawodawcy ma to pozwolić na ograniczenie zjawiska ,w którym kierowca, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania technicznego, przenosi się do innej stacji badań technicznych w celu zdobycia pieczątki w dowodzie rejestracyjnym pojazdu bez popraw jego stanu technicznego.