MENU

Nowe przepisy dotyczące stosowania ochrony konsumenckiej wobec części przedsiębiorców

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie wybrane przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495).

Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, dalej: k.c.) w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730, dalej: ustawa). W świetle przyjętych zmian:

  1. w k.c.

  • po art. 3854 dodaje się art. 3855 w brzmieniu:

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851–3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”;

  • po art. 5563 dodaje się art. 5564 i art. 5565 w brzmieniu:

Art. 5564 – Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 5565 – Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”;

  • po art. 5764 dodaje się art. 5765 w brzmieniu:

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”;

  1. w ustawie dodaje się art. 38a w brzmieniu:

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”.

Mając na uwadze powyższe, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zyskuje uprawnienia konsumenta w zakresie:

  • niedozwolonych postanowień umownych,

  • rękojmi, w szczególności domniemania istnienia wady fizycznej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego,

  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Osoba fizyczna wskazana powyżej nie utraci również uprawnień z tytułu rękojmi, nawet jeżeli nie zbada rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – nawet jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Dodatkowo osoba fizyczna będąca kupującym, w przypadku zwłoki sprzedawcy z odebraniem reklamowanej rzeczy, nie będzie uprawniona, a w przypadku gdy interes sprzedawcy będzie tego wymagał – obowiązana sprzedać rzeczy z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy.

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z wymienioną osobą fizyczną nadal będzie możliwe rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi (nie jest to możliwe jeżeli kupującym jest konsument).

Co istotne, wymienionych powyżej przepisów art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 k.c. oraz przepisu art. 38a ustawy nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Będą one miały zastosowanie do umów zawieranych po 1 stycznia 2021 r.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.