MENU

Regulamin Pracy i Wynagradzania – Nowe regulacje dotyczące tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania

Kolejną zmianą, jaką niosą za sobą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) są zmiany w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z art.  772 §  1 i §  3 regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzyli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci byli układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Od nowego roku, art. 772 §  1 przyjmuje nowe brzmienie oraz w art. 104 po § 1 dodaje się § 11, które łącznie wskazują na to, iż regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy. Ponadto po art. . 772 § 1 dodaje się § 11 i 12 w brzmieniu:

“§ 11. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

12. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.”

Oznacza to, iż w miejscach gdzie stan zatrudnienia nie osiąga progu 50 osób regulamin wynagradzania może zostać utworzony na zasadzie dobrowolności, natomiast w zakładach gdzie zatrudnienie jest mniejsze niż 50 osób, ale większe niż 20, regulamin wynagradzania będzie przybierał formę dobrowolną, chyba że zawnioskuje o jego utworzenie zakładowa organizacja związkowa.

Natomiast jeżeli chodzi o regulamin pracy zgodnie z dodanym w art. 104 § 11 jest on obowiązkowo tworzony przez pracodawcę zatrudniającego ponad 50 pracowników, chyba że w zakresie obowiązującym w art. 104 § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Z kolei opcjonalne jest utworzenie regulaminu pracy przez pracodawcę zatrudniającego poniżej 50 osób chyba że, podobnie jak w pierwszym przypadku, w zakresie obowiązującym w art. 104 § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Dodatkowo pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w art. 104 § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.