MENU

Nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy

Close-up of handing over documents during business briefing

Znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) wprowadzają szereg zmian istotnych z punktu widzenia zarówno pracowników jak i pracodawców. Jedną z nich są nowe regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z art. 97 § 1 i § 11 k.p. pracodawca był obowiązany do wystawienia świadectwa pracy niezwłocznie po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu stosunku pracy. Jeżeli natomiast zatrudnienie u tego samego pracodawcy trwało po wygaśnięciu umowy czasowej i została nawiązana kolejna umowa o pracę na czas określony bądź nieokreślony pracodawca był zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy z danym pracownikiem. Z kolei jeśli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiłoby po upływie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia pierwszej umowy, świadectwo pracy powinno było zostać wystawione z dniem rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia (art. 97 § 12 k.p.). Pracownik mógł ponadto w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca był obowiązany wydać takie świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Od nowego roku, zgodnie z art. 97 § 1 pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko wtedy gdy nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy wtedy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W przypadku złożenia takiego wniosku przez pracownika pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.