MENU

Nowe udogodnienia w elektronicznym systemie KRS

student-849826_960_720Od 1 kwietnia bieżącego roku kolejne czynności podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców mogą zostać dokonane za pomocą systemu teleinformatycznego. Z tych udogodnień będą mogły skorzystać jednak jedynie te spółki, które zostały utworzone za pomocą wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Wszystko to za sprawą zmian, jakie wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 4). Do czynności tych należą przede wszystkim:

  • przeniesienie przez wspólnika spółki osobowej ogółu praw i obowiązków
  • podjęcie przez wspólników spółki jawnej i komandytowej uchwały o zmianie adresu spółki oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  • podjęcie przez wspólników spółki jawnej i komandytowej uchwały o rozwiązaniu spółki
  • podjęcie przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały o zmianie adresy spółki
  • podejmowanie uchwał przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • zmiana treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia biurokratycznych obciążeń administracyjnych oraz ogólnego przyspieszenia procedury rozpatrywania wniosków. Plusem jest także obniżenie opłat, jak również brak konieczności zachowania formy aktu notarialnego do czynności dokonywanych przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Od wniosków dotyczących zarejestrowania zmiany w spółce dokonywanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest pobierana stała opłata w wysokości 200 zł. Dodatkowo trzeba jeszcze ponieść wydatek 100 zł na opłatę za ogłoszenia zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.