MENU

Nowe uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. nr 208 poz. 2026) przyznaje nowe kompetencje strażnikom straży gminnej poprzez uzupełnienie katalogu wykroczeń, za które będą uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu.

W wyniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1420) strażnicy straży gminnej od 4 września 2020 r. mają prawo ukarać mandatem między innymi osoby, które:

 • nie wykonują obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) tj. nie zapewniają utrzymania czystości i porządku przez:
 1. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te w całości lub w części przejęła gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
 3. zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach,
 4. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
 5. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
 6. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
 7. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie,
 • nie składają deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. deklaracji śmieciowej),
 • wbrew złożonej informacji nie posiadają kompostownika przydomowego lub nie kompostują w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 • prowadzą gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) tj. w sposób niezapewniający ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • będąc posiadaczami odpadów, zlecają gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru,
 • nie mając zawartej umowy z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącej co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów, zbierają odpady,
 • prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmują odpady metali inne niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych:
 1. bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady, lub
 2. bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, lub
 3. wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • będąc zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów:
 1. przyjmują odpady do ich termicznego przekształcenia, nie ustalając masy odpadów lub nie sprawdzając zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w dokumentach,
 2. przyjmują odpady niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, nie zapoznając się z opisem odpadów lub nie pobierają, lub nie przechowują próbek tych odpadów,
 • nie przestrzegają ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu.

W postępowaniu mandatowym dotyczącym wykroczeń, o których mowa powyżej, można otrzymać grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku zbiegu przepisów w prawie wykroczeń do 1000 zł.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.