MENU

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Od początku kwietnia obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzono do ustawy o VAT ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312). W obecnym stanie prawnym (wynikającym z wprowadzonych zmian) od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi odliczeniu od podatku należnego podlega co do zasady 50% kwoty podatku naliczonego przy wydatku.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ograniczenie odliczania podatku do 50% kwoty podatku naliczonego nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub są  konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. Nie ma ono także zastosowania do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)   sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)   konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1)   przeznaczonych wyłącznie do:

a)  odprzedaży,

b)  sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c)  oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

–   jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2)   w odniesieniu do których:

a)  kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza z zastosowaniem odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy wydatkach,

b)  podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

 Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać elementy ściśle określone w ustawie. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Informację składa się na formularzu VAT-26 – Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku niezłożenia w terminie informacji uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizacyjnej w przypadku pojazdów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej, dla których nowelizacja wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a które zostały nabyte (bądź importowane lub wytworzone przez podatnika, lub są używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze) przed dniem wejścia w życie nowelizacji:

1) ewidencję prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia wejścia w życie nowelizacji, wydatek związany z tymi pojazdami;

2) informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, wydatek związany z tymi pojazdami.

W przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie nowelizacji kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się ograniczenia odliczenia VAT do 50% w odniesieniu do wydatków z tytułu  używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do umów bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej oraz pod warunkiem że:

a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej,

b) umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że jeżeli przedsiębiorca, którego przedmiot działalności gospodarczej dla celów VAT jest tożsamy z przedmiotem działalności dla celów podatku dochodowego, nie złoży informacji o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej w VAT (przyjmując tym samym, że samochód wykorzystywany jest także dla celów prywatnych), powinien on skontrolować zasady rozliczenia w podatku dochodowym kosztów związanych z używaniem takich pojazdów. Wątpliwości bowiem budziłaby sytuacja, w której dla celów podatku dochodowego przedsiębiorca ujmowałby w kosztach całość wydatków związanych z samochodem (przyjmując, że jest on wykorzystywany tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej), a dla celów podatku VAT przyjmowałby, że pojazd jest wykorzystywany także do celów prywatnych.