MENU

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

1 czerwca 2017 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) nowelizująca Kodeks postępowania administracyjnego. Nowelizacja ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie prowadzenia postępowania administracyjnego. Mocą ustawy do Kodeksu zostaną wprowadzone między innymi takie instytucje jak milczące załatwienie sprawy (art. 122a), postępowanie uproszczone (art. 163b w zw. z art. 35 § 3a) czy mediacja (art. 96a i następne).

Od 1 czerwca 2017 roku sprawę będzie można uznać za załatwioną milcząco, w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeśli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania właściwemu organowi administracji publicznej (lub w innym terminie określonym w przepisie szczególnymi) organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie bądź też nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Dzięki temu rozwiązaniu strona nie będzie zmuszona do długiego oczekiwania na reakcję organu, w stanie niepewności co do swojej sytuacji prawnej.

Ponadto, dzięki wprowadzeniu postępowania uproszczonego, strona będzie mogła wnieść podanie o wszczęcie postępowania przy wykorzystaniu specjalnego, urzędowego formularza. W formularzu strona będzie musiała wskazać okoliczności mające znaczenie dla sprawy oraz dowody wraz z żądaniem wszczęcia postępowania. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Możliwość wykorzystania urzędowego formularza w dużym stopniu ułatwi wnoszenie podania, zarówno w zakresie wymogów formalnych, jak i formułowania żądań.

Co więcej, nowelizacja ustawy przewiduje możliwość polubownego załatwienia sprawy przed organem administracji publicznej, tj. przeprowadzenia mediacji. Mediacja będzie miała na celu wyjaśnienie oraz rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących załatwienia sprawy w granicach prawa (wydanie decyzji, zawarcie ugody).