MENU

Zamówienia Publiczne – Nowelizacja Ustawy

hand-982064_960_720Obecnie trwają pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa zakłada szereg zmian związanych z implementacją dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy  2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, której termin implementacji minął w dniu 18 kwietnia 2016 r..

Projekt zakłada m.in. zmianę zasad komunikacji między zamawiającym a wykonawcą. Co do zasady w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywać się będzie przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Przepisy dotyczące elektronicznych środków komunikacji mają być wdrożone w ciągu najbliższym dwóch lat.
Dodatkowo zaproponowano regulację, zgodnie z którą, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, ze zm.) projektowany art. 29 ust. 3a).

Projekt ustawy nakłada również  na zamawiających obowiązek uzyskania od wykonawców wyjaśnień ofert, w których zaproponowana cena lub koszt będzie wydawać się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do odnośnych robót, dostaw lub usług. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy nie przedstawiono dowodów uzasadniających niski poziom zaproponowanej ceny lub proponowanych kosztów.

Zaproponowano również  w ramach współpracy podmiotów publiczno – publicznych możliwość zlecania “spółkom – córkom” zadań bez przetargów (tzw. in-house), tj. udzielania zamówień publicznym podmiot powiązanym.

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm uchwalił ustawę po pracach w komisjach.  Jeżeli Senat nie zgłosi poprawek i następnie Prezydent popisze ustawę, to wejdzie ona w życie w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

Projekt ulegał znacznym modyfikacjom w toku prac ustawodawczych oraz nadal budzi wiele kontrowersji, w szczególności w odniesieniu do zaproponowanego modelu „in-house”. W związku z powyższym uważnie śledzimy proces legislacyjny. Po zakończeniu procedury legislacyjnej będziemy dodatkowo informować o wprowadzanych zmianach w prawie zamówień publicznych.