MENU

Nowy plik JPK_VAT 2020

W dniu 1 października 2020 r. weszły przepisy zmieniające obecny sposób rejestrowania oraz określiły nową formułę Jednolitego Pliku Kontrolnego, który dotychczas był składany wraz z innymi dokumentami. 

 

Co się zmieniło oraz kogo dotyczą nowe przepisy? 

Przepisy te zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Nowa struktura ewidencjonowania miała wejść już w kwietniu br., niestety na skutek panującej epidemii COVID-19 na mocy art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) zmieniono termin wejścia w życie  dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r., a następnie zgodnie z art. 72 pkt 2 ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086) przesunięto termin wejścia w życie nowych przepisów dla wszystkich przedsiębiorców na 1 października 2020 r. 

 

Obowiązek ten będzie spoczywał na wszystkich podmiotach będących czynnymi podatnikami VAT (dużych, średnich, małych, a także mikroprzedsiębiorcach). 

Sama zmiana w sobie ujednolica obecny system ewidencjonowania w postaci zebrania w jeden plik informacji zarówno z ewidencji VAT jak i deklaracji podatkowych (VAT-7 i VAT-7K).  Modyfikacja ta w systemie księgowym ma także na celu większe i szybsze weryfikowanie dokumentów przez urzędy skarbowe. Mimo połączenia wcześniej składanych odrębnie dokumentów w jedną, zmiana ta wymusza na podatnikach po pierwsze zapoznanie się i przyswojenie nowych przepisów z tego zakresu oraz wdrożenie ich do swoich programów księgowych. 

Według Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, nowa struktura JPK_VAT będzie się składała z dwóch części: 

Rozdział 2 rozporządzenia i paragrafy 2-8 wskazują dane jakie powinna w sobie zawierać część deklaracyjna, m.in.: oznaczenie urzędu skarbowego, dane identyfikacyjne podatnika, oznaczenie rodzaju rozliczenia, okresu, za który rozliczany jest podatek, wersji (kodu) deklaracji, daty sporządzenia, wskazanie celu złożenia deklaracji lub korekty, dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, naliczonego oraz podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. 

Z kolei rozdział 3 rozporządzenia określa zakres danych umieszczonych w drugiej części nowej struktury – części ewidencyjnej, w której się znajdą m.in.: dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, w tym wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego czy wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. 

 

Poza danymi, o których mowa powyżej w części tej pojawia się także istotna zmiana – tzw. oznaczenia kodami GTU dla dostaw oraz świadczenia usług. 

Kody dzielą się na dwie grupy, pierwsza z nich dotyczy sprzedaży towarów (numeracja od 01 do 10), druga z nich odnosi się do świadczenia usług (numeracja od 11 do 13) 

 

Kody dotyczące sprzedaży towarów: 

– GTU_01 – napoje alkoholowe; (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

– GTU_02 – benzyny lotnicze, benzyny silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe (towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy

– GTU_03 – olej opałowy ( w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

– GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

– GTU_05 – odpady (wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy

– GTU_06 – urządzenia elektroniczne (w tym części i materiały do nich wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy

– GTU_07 – pojazdy i części samochodowe ( o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10

– GTU_08 – metale szlachetne i nieszlachetne (wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy)

– GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne ( produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2019 r. poz. 499

– GTU_10 – budynki, budowle oraz grunty 

 

Kody dotyczące świadczenia usług: 

– GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532

– GTU_12 – o charakterze niematerialnym (wyłącznie: usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

– GTU_13 – transportowe i gospodarka magazynowa (Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Powyższy obowiązek oznaczeń dotyczy tylko i wyłącznie sprzedawców, którzy muszą weryfikować oraz wykazywać za pomocą kodów sprzedaż towarów lub usług, wynikających z nowych przepisów. 

Co za tym idzie, nabywcy tych towarów oraz usług nie są zobligowani do wprowadzania nowych oznaczeń w swoich plikach JPK_VAT.

 

Nowa struktura JPK_VAT 2020 według informacji z rządowej strony podatkowej, może być wyłącznie złożona w sposób elektroniczny poprzez podpis profilem zaufanym, podpis kwalifikowany oraz dane autoryzujące. Tym samym prawidłowo złożony dokument JPK_VAT zostanie zaakceptowany Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (tzw. UPO). 

Nowe przepisy nie zmieniają z kolei art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), mówiącego o elementach jakie powinna zawierać faktura sprzedażowa, zatem umieszczenie na niej kodu GTU nie jest objęte nowymi przepisami. Obowiązek odnosi się wyłącznie do wprowadzenia kodu GTU w pliku kontrolnym JPK_VAT.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.