MENU

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieraniu umów o dzieło zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 z dnia 31 marca 2020 r. (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568).

Do art. 36. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), dodano ust. 17, który stanowi, iż Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

W związku z niniejszym obowiązkiem oraz prowadzeniem ewidencji na temat umów o dzieło przez ZUS, zgodnie z informacją z witryny internetowej ZUS, umowy te od bieżącego roku należy zgłaszać do ZUS poprzez wypełnienie Zgłoszenia umowy o dzieło (formularz RUD), w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Dostarczenie dokumentu może odbywać się osobiście poprzez placówki ZUS oraz elektronicznie dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Warto pamiętać, że dla każdego wykonawcy umowy o dzieło należy uzupełnić oddzielny formularz zgłoszenia. Jednakże występuje także pewne ograniczenie, ustawodawca nałożył limit umów zawieranych z jednym wykonawcą – jest to 10 umów.

Od powyższego obowiązku istnieją także wyjątki.
Nie dotyczy on:
→ umów o dzieło zawieranych z własnymi pracownikami
→ umów wykonywanych na rzecz swojego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem
→ umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.