MENU

Obowiązki dokumentacyjne wynikające z przyznania subwencji PFR

31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania nowych wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Przypominamy, iż przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie są zobowiązani zgodnie z zawartymi umowami oraz Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza finansowa” Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  •  dokumenty potwierdzające, że osoba składająca w imieniu przedsiębiorcy wniosek oraz zawierająca umowę subwencji finansowej była umocowana do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz

  • oświadczenie przedsiębiorcy o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia umowy subwencji finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zgodnie z wyjaśnieniami PFR przedsiębiorca jest więc zobowiązany dostarczyć do Banku:

  • pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające podpisanie pełnomocnictwa zgodnie z prawidłową reprezentacją – np. wydruk KRS/CEIDG, lub

  • oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające podpisanie oświadczenia zgodnie z prawidłową reprezentacją – np. wydruk KRS/CEIDG, lub

  • sam dokument (odpis) KRS/CEIDG potwierdzający, że właściciel działał osobiście w trakcie podpisywania umowy.

Bank powinien nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformować przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.

Co istotne, w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

W świetle informacji udostępnianych przez Banki, pełnomocnictwo albo oświadczenie można opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie. Pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31 grudnia 2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję, zaś oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli osoba składająca w imieniu przedsiębiorcy wniosek nie miała wcześniej udzielonego pełnomocnictwa. Dodatkowo oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Należy również pamiętać o obowiązku złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej – w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej – za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.