MENU

Obowiązki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań 2021

30 września 2021 r. upływa termin przeprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Powyższe oznacza, że do tego dnia, co do zasady wszystkie osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane wziąć udział w spisie. W świetle obowiązujących przepisów, dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143, dalej również: „ustawa”), narodowym spisem powszechnym obejmuje się:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisem powszechnym nie obejmuje się:

 • szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. Dane o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania przekazują zarządzający tymi obiektami, w zakresie posiadanej dokumentacji.

Zakres informacji zbieranych w spisie obejmuje:

 1. Charakterystykę demograficzną, tj.:
 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa.
 1. Aktywność ekonomiczną, tj.:
 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 • lokalizacja miejsca pracy;
 • rodzaj działalności zakładu pracy;
 • zawód wykonywany;
 • status zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj źródła utrzymania osób;
 • rodzaje pobieranych świadczeń.
 1. Poziom wykształcenia,
 2. Niepełnosprawność, tj.:
 • samoocena niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 1. Migracje wewnętrzne i zagraniczne, tj.:
 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 1. Charakterystykę etniczno-kulturową, tj.:
 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.
 1. Gospodarstwa domowe i rodziny, tj.:
 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.
 1. Stan i charakterystykę zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki), tj.:
 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy dokonany pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon na infolinii spisowej (+48 22 279 99 99, pon. – niedz. w godz. 8.00 – 20.00) lub wywiad z rachmistrzem, który będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez stronę internetową https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Generalnie rachmistrzowi nie można odmówić realizacji spisu. Wszystkie osoby dodane w formularzu i prawidłowo spisane przez jednego z domowników są zwolnione z obowiązku samodzielnego dokonywania spisu.

Co istotne, kto wbrew obowiązkowi:

 • przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 • odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym – podlega grzywnie,
 • przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu – podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281) grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.