MENU

Od dziś zmiany w Kodeksie Pracy – potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy!

man-875702_960_720W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która w razie zawarcia umowy o pracę w formie niepisemnej wprowadza wymóg potwierdzenia pracownikowi na piśmie warunków umowy przed dopuszczeniem go do pracy.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym pracodawca był zobowiązany potwierdzić na piśmie warunki umowy zawartej w formie niepisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Oznaczało to, iż dopełnienie tych formalności mogło nastąpić do końca danego dnia.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 września 2016 r. brzmieniem art. 29 §  2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad pracodawcy grozi kara grzywny przyznawana na zasadach ogólnych k.p. w związku z wykroczeniem pracodawcy przeciwko prawom pracownika, co obecnie oznacza karę w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.