MENU

Odgórne ustalenie cen i marż w związku z epidemią

31 marca 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tzw. „tarcza antykryzysowa” przewiduje między innymi możliwość odgórnego uregulowania cen i marż.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Wydając wspomniane wyżej rozporządzenie, minister właściwy do spraw zdrowia:

 • może ustalić maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia,
 • określi podstawę obliczania maksymalnych marż,
 • może ustalić maksymalne marże dla poszczególnych rodzajów towarów lub marże naliczane od ceny hurtowej.

Co istotne, nie będzie można uchylić się od wprowadzonych regulacji, bowiem projekt ustawy zakazuje stosowania w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych, niż maksymalne ceny lub marże ustalone w rozporządzeniu.

Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców powyższego zakazu, sprawują w zakresie swojej właściwości:

 • Inspekcja Farmaceutyczna;
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Inspekcja Sanitarna.

Przewidziana została również surowa kara administracyjna dla osób, które wbrew zakazowi stosują ceny lub marże wyższe niż ustalone. Karę wymierza się w wysokości od 5 000 do 5 000 000 zł i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna!

Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji, odpowiednio w zakresie swojej właściwości:

 • wojewódzki inspektor farmaceutyczny;
 • wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Warto również pamiętać, że organ może nadać decyzji w przedmiocie nałożenia kary, rygor natychmiastowej wykonalności w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Dodatkowo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się wielokrotnie, w przypadku wielu towarów lub usług lub na dużą skalę, naruszenia omawianego zakazu.

Ponadto Prezes UOKiK  może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 5% obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ale nie więcej niż 50 000 000 zł, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:

 • nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 • uniemożliwia lub utrudnia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.

 

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.