MENU

Ograniczenia w egzekucji z majątku niepełnosprawnych

trawDnia 18 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1091), która wprowadziła do katalogu wyłączeń od egzekucji przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Zmiana została wprowadzona poprzez dodanie punktu 9 w art. 829 k.p.c. Warto dodać, że podobne uregulowanie obowiązuje w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz.1015 ze zm.) już od dnia 30 listopada 2001 r., kiedy to weszła w życie zmiana art. 8 powołanej ustawy dodająca w nim m. in. pkt 13 wyłączający od egzekucji administracyjnej rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny.