MENU

Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ograniczona została możliwość kwartalnego rozliczania VAT. W ustawie o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.) na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024) pozostawiono możliwość składania deklaracji kwartalnych VAT wyłącznie dla małych podatników.

Przypomnieć należy, że na gruncie ustawy o VAT przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  1. a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  2. b) 1  prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro;

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł;

Do końca 2016 r. z rozliczenia kwartalnego mogli korzystać także inni podatnicy. Od początku 2017 r. możliwość taką mają jedynie mali podatnicy. Ponadto z rozliczenia kwartalnego nie będą mogli skorzystać także mali podatnicy przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja podatnika VAT czynnego.