MENU

Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych – w projekcie nowelizacji ustaw o CIT i o PIT

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów aktywnie dąży do wprowadzenia w polskich przepisach podatkowych licznych zmian mających na celu przeciwdziałanie strukturom optymalizacji podatkowej. Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wprowadzenie do ustaw o CIT i o PIT opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Co ma na celu zwalczanie tzw. nadużyć podatkowych (zwrot używany przez Ministerstwo Finansów) pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegającymi różnym jurysdykcjom podatkowym. Wg projektu za zagraniczną spółkę kontrolowaną uważać się będzie spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową albo łącznie spełniającą trzy poniższe kryteria: podatnik polski będzie posiadać w niej 25% udziałów, spółka zagraniczna będzie zlokalizowana w państwie o istotnie niższym poziomie opodatkowania dochodów (stawka niższa co najmniej o 25% od stawki krajowej lub gdy zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania), przychody pasywne spółki zagranicznej (m. in. z dywidend, z odsetek, z praw autorskich) stanowić będą co najmniej połowę wszystkich dochodów spółki zagranicznej w jej roku podatkowym. Regulacja nie będzie mieć zastosowania do spółek rzeczywiście prowadzących działalność w państwie Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To może być pewien ratunek dla wielu spółek np. ze Słowacji, Irlandii, Holandii. Jeżeli jednak do tej pory niejednokrotnie zakładano zagraniczne spółki będące jedynie przysłowiowymi skrzynkami pocztowymi, teraz (aby skorzystać z tego wyłączenia) spółką będzie musiała prowadzić działalność „widoczną dla oka”. Projekt zakłada, że regulacja co do zasady nie będzie stosowana do spółek zagranicznych, których przychody nie przekroczą równowartości 250 000 Euro w roku podatkowym, a także do spółek zagranicznych w państwach trzecich (poza UE i EOG), jeżeli zagraniczna spółka będzie prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą i jej dochód nie będzie przekraczać 10% przychodów osiągniętych z tytułu rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej w tym państwie.