MENU

Opodatkowanie dochodów z Bitcoinów

bitW związku z rosną popularnością internetowej waluty Bitcoin warto zwrócić uwagę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w przedmiocie opodatkowania dochodów z Bitcoinów. W interpretacji wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej dnia 25 lutego 2014 roku, IPPB2/415-842/13-2/MK uznano, że przychód z tytułu sprzedaży zakupionej przez podatnika waluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36, wiersz 7), w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Organ stwierdził, że z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca planuje zakupić na giełdzie elektronicznej kwotę w walucie Bitcoin. Wnioskodawca zakłada, że w okresie późniejszym, może sprzedać zakupione bitcoiny osiągając zysk. Sprzedaż może odbyć się za pośrednictwem giełdy internetowej albo bezpośrednio z inną osobą fizyczną. W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym wątpliwość wnioskodawcy budziła kwestia, czy uzyskany zysk ze sprzedaży zakupionych bitcoinów stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz w jaki sposób powinien być opodatkowany.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji waluty, banknotów i monet jako środków płatniczych organ uznał, iż należy odnieść się do następujących przepisów: w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) wskazano, iż znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze (art. 31 tej ustawy). Natomiast znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 32 tej ustawy). W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012r., poz. 1232) w art. 1 ust. 1 określono zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego, oraz prawa i obowiązki stron umów o elektroniczny instrument płatniczy (…).

Uwzględniając powyższe regulacje, organ wskazał, iż Bitcoin pełni funkcje elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty jak i cały system występują pod jedną nazw: Bitcoin. Niemniej jednak Bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie polskiego prawa waluty Bitcoin nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. W świetle obowiązujących przepisów prawa Bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego.

W odniesieniu do przywołanych uregulowań prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego organ stwierdził, że dla celów podatkowych uzyskany zysk z tytułu sprzedaży zakupionej przez wnioskodawcę waluty Bitcoin będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o których mowa w ww. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem będzie, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ww. ustawy). W myśl ww. art. 9 ust. 1a ww. ustawy dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36, wiersz 7), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy. Jednocześnie organ zaznaczył, że jeżeli taka sprzedaż Bitcoinów odbywać się będzie w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zachodzą przesłanki z art. 5b ust. 1 ww. ustawy (m. in. prowadzona jest we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły), uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.