MENU

Opodatkowanie umowy o dzieło

Osoba fizyczna, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terenie Polski na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy – bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia – oraz od innych dochodów osiąganych na terenie Polski. Zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT) przedsiębiorca może być zobowiązany do pobrania od wypłacanego obywatelowi USA wynagrodzenia zryczałtowanego podatku tzw. podatek u źródła. Zgodnie z tym przepisem zryczałtowany 20% podatek u źródła pobiera się od dochodów uzyskanych na terytorium Polski m.in. z tytułu usług świadczonych w ramach umowy o dzieło. Ponieważ wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło zawartej z obywatelem USA będzie wypłacane z terytorium Polski, uznaje się, iż taki dochód został uzyskany na terytorium Polski. Tym samym, wypłacając takie wynagrodzenie, jest się zobowiązanym do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego właściwego dla cudzoziemców 20% podatku u źródła.

Przepisy art. 29 ust. 1 ustawy o PIT stosuje się jednak z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 15 umowy zawartej pomiędzy Polską a USA dochód z działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu w USA, chyba że obywatel USA przebywałby w Polsce dłużej niż 183 dni. Jeżeli obywatel USA z którym będzie zawierana umowa nie będzie przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni, przedsiębiorca nie będzie musiał pobierać od wypłacanego mu wynagrodzenia 20% podatku u źródła. Warunkiem do nie pobierania podatku jest jednak posiadanie certyfikatu rezydencji tej osoby, potwierdzającego iż jest on rezydentem podatkowym w USA. Posiadając certyfikat, przedsiębiorca nie będzie musiała pobierać podatku u źródła i będzie wypłacał wynagrodzenie wynikające z umowy w całości bezpośrednio wykonawcy dzieła. Uzyskany w ten sposób dochód obywatel USA opodatkowywał będzie samodzielnie w swoim kraju zamieszkania. Z tytułu wypłacania wynagrodzenia obywatelowi USA, przedsiębiorca zobowiązany będzie przesłać formularz IFT-1/ IFT-1R do polskiego urzędu skarbowego właściwego dla nierezydentów jak też samemu nierezydentowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym w którym nastąpiła wypłata.