MENU

Ostateczny kształt przepisów w zakresie biegu terminów w okresie stanu epidemii według uchwalonej specustawy antykryzysowej

Przepisy w przedmiocie biegu terminów w uchwalonej, tzn. specustawie antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 568) różnią się w części od projektów przedstawianych w toku procesu legislacyjnego, o których informowaliśmy we wcześniejszych wpisach.

Podstawową zmianą jest rezygnacja z zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, a więc np. dotyczących przedawnienia roszczeń. Ostateczny kształt przepisu art. 15zzr ust. 1 specustawy brzmi:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”

Pozostałe uwagi dotyczące:

  • skuteczności czynności dokonanych w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów,
  • możliwości wezwania obowiązanego przez uprawniony organ do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, który jest zobowiązany do wykonania obowiązku w oznaczonym terminie,

– pozostają aktualne.

W ostatecznym kształcie ustawy utrzymano zapisy, zgodnie z którymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Utrzymany został jednocześnie zapis w przedmiocie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, który nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, m.in. w odniesieniu do:

1) postępowań sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowań egzekucyjnych,

3) postępowań karnych i karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia,

4) postępowań administracyjnych,

5) postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz kontroli celno-skarbowych.

Utrzymane również zostały przepisy przewidujące, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw zaliczonych ustawowo do kategorii pilnych. We wskazanym okresie, nie wykonuje się też tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Z ostatecznego kształtu ustawy usunięty został zaś zapis przepis projektowanego art. 15zzv (oznaczenie według druku sejmowego nr 299) w przedmiocie szczególnych zasad wnoszenia pism procesowych w przypadku zaprzestania działania operatora publicznego  świadczącego usługi powszechne.

W każdej indywidualnej sprawie pozostajemy do Państwa dyspozycji.