MENU

Pakiet MŚP – uproszczenia dla firm

W dniu 29 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), zaś 13 listopada 2018 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159).

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziało, że nowelizacja poprzez wprowadzenie ponad 50 zmian w obowiązujących obecnie przepisach ma na celu uproszczenie procedur dotyczących działalności przedsiębiorców z tych dwóch sektorów. Ideą noweli jest zmniejszenie często czysto formalnych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najważniejsze zmiany objęły obszar prawa podatkowego, ale ustawa modyfikuje także niektóre przepisy kodeksu cywilnego, czy regulacje prawa handlowego.

Poniżej zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze zmiany:

Status „małego podatnika”

Ustawa przewiduje zwiększenie maksymalnego progu sprzedaży, który uprawnia do posiadania statusu tzw. małego podatnika z 1.2 mln euro do 2 mln euro. Warto przypomnieć, że bycie małym podatnikiem wiąże się z dodatkowymi ułatwieniami, takimi jak rzadsze zaliczki na CIT/PIT (wykonywane co kwartał, a nie raz na miesiąc), niższe opodatkowanie podatkiem CIT (15% zamiast 19%, a od stycznia 2019 r. stawka ta zmniejszona do zaledwie 9 %), czy możliwość jednorazowej amortyzacji kosztu uzyskania przychodu. Zmiany we wskazanym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zbiorcza deklaracja oraz jednorazowa zapłata podatku PCC

Mając na celu odciążenie przedsiębiorców ustawa przewiduje od 1 lipca 2019 r. możliwość składania zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru. Podatnicy będą mogli ponadto obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

Wynagrodzenie małżonka a koszt uzyskania przychodu

Od 1 stycznia 2019 r. podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie zarówno umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych – np. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło) może zakwalifikować wypłacane mu wynagrodzenie jako koszt uzyskania przychodu. Dotychczas możliwość taka była wyłączona. Zdaniem resortu proponowana nowelizacja ma polepszyć sytuację przedsiębiorstw rodzinnych.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

Ustawa wprowadziła także już od 1 stycznia 2019 r. możliwość jednorazowego rozliczenia straty w prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości do 5 mln złotych. Do tej pory przedsiębiorcy mogli jedynie obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie mogła przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Dokonanie czynności prawnej bez umocowania

Nowelizacja zmienia też treść art. 39 Kodeksu cywilnego, który obecnie stanowi, że jeżeli podmiot działający jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. W nowym stanie prawnym, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r., ważność działania organu osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu będzie zależała od jej potwierdzenia przez osobę prawną w imieniu której została ona dokonana. Kontrahent będzie miał prawo wyznaczenia terminu potwierdzenia czynności prawnej, którego bezskuteczny upływ powodować będzie powstanie roszczenia odszkodowawczego po jego stronie.

Należy zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym nie zostało wypracowane jednolite stanowisko dotyczące sankcji za zawarcie umowy przy braku umocowania. W orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak słusznie wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, prezentowane są dwie skrajne koncepcje – jedna z nich przewiduje bezwzględną nieważność takich czynności prawnych, druga zaś optuje za analogiczne stosowanie przepisów o czynnościach prawnych dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa, a więc art. 103 Kodeksu Cywilnego.

Brak szkoleń BHP

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany przewidziały likwidację obowiązku szkoleń BHP dla pracowników sektorów, które są obciążone najmniejszym ryzykiem wypadków. Zniesienie obowiązku szkoleń dotyczy pracowników biurowych, którzy pracują u pracodawcy prowadzącego działalność z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka Dodatkowo w przypadku, gdy działalność pracodawcy nie jest zakwalifikowana do wyższej kategorii ryzyka niż trzecia może on samodzielnie pełnić zadania służby BHP, gdy zatrudnia nie jak dotychczas do 20 pracowników, ale nawet 50.

Formularze deklaracji podatkowych

Ustawodawca pochylił się również nad kwestią ujednolicenia formularzy deklaracji podatkowych dotyczących podatków takich jak np. podatek leśny. Z racji ich natury obecnie formularze mogą być zróżnicowane – sporządzają je same samorządy. Dodatkowo, podatnicy będą mogli składać formularze deklaracji podatkowych podatków lokalnych drogą elektroniczną. Zmiany w tej kwestii wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Przechowywanie zatwierdzonych sprawozdań finansowych

Ustawodawca doprecyzował również okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat. Zmiana ta weszła w życie już 1 stycznia 2019 r.

Ulga za złe długi

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został również termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał od dłużnika należności do skorzystania z ulgi na złe długi w podatku VAT, ze 150 do 90 dni.

Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o.

Ustawa wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy nowelizacji przewidują możliwość podejmowania przez wspólników wszystkich uchwał na odległość. Dodatkowo, Ustawodawca uregulował kwestię zwrotu przez wspólników wypłaconych im na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę, bądź nie osiągnie zysku w założonej wcześniej wysokości. Zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r.

Omówione powyżej kwestie są najważniejszymi założeniami Pakietu MŚP. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.