MENU

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa określa zasady pomocy przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Założenia projektu:

  1. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będący przedsiębiorcą, który nie prowadzi działalności lub odnotował spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jest zwolniony z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W celu uzyskania zwolnienia przedsiębiorca składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o fakcie odnotowaniu spadku przychodów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej.
  2. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwalnia się z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (również zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez osoby fizyczne jako płatnik), po spełnieniu następujących warunków:
  • przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu na zakazy wprowadzone w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz nastąpił spadek jego przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.

Powyższe zwolnienie stanowi pomoc de minimis i przysługuje po złożeniu przez osobę fizyczną oświadczenia do właściwego organu podatkowego. Oświadczenie można składać także w postaci elektronicznej.

  1. Osoby prawne w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwalnia się z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (dotyczy również zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez osoby prawne jako płatnik), po spełnieniu następujących warunków:
  • osoba prawna nie może prowadzić działalności gospodarczej;
  • osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu na zakazy wprowadzone w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz nastąpił spadek jego przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.

Powyższe zwolnienie stanowi pomoc de minimis i przysługuje po złożeniu przez osobę prawną oświadczenia do właściwego organu podatkowego. Oświadczenie można też składać w postaci elektronicznej.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, „przedkładane regulacje wychodzą naprzeciw wszystkim sytuacjom, w których z powodu pandemii COVID-19, zagrożone są kondycja polskiej gospodarki, działalność przedsiębiorstw i bezpieczeństwo pracowników. Poprzez wprowadzenie wyjątkowych mechanizmów działania w sferze podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskodawcy tworzą niezbędne minimalne zabezpieczenie funkcjonowania przedsiębiorstw i utrzymania miejsc i warunków pracy”.

Ze wstępnych informacji wynika, że w najbliższy poniedziałek ustawa ma zostać przedłożona pod obrady Sejmu. Według założeń projektu, ustawa ma wejść w życie w dniu ogłoszenia i obowiązywać do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433).

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.