MENU

PIT od sprzedaży nieruchomości

Każda osoba fizyczna, która uzyskała dochód, jest zobowiązana do odprowadzenia z tego tytułu podatku
PIT. Czy sprzedaż nieruchomości podlega tej samej regule?

Czy sprzedaż nieruchomości podlega PIT?

Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.).
Zgodnie z w/w aktem prawnym, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części stanowi źródło przychodu, jeżeli:

  • nie nastąpiło to w wykonaniu działalności gospodarczej oraz
  • zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
    ich nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Oznacza to, że jedynie sprzedaż prywatnej nieruchomości następująca po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W każdym pozostałym przypadku trzeba ten podatek uiścić.

Jaką wysokość ma PIT od sprzedaży nieruchomości?

Ponieważ sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem PIT, podatnicy, którzy uzyskali z tego tytułu dochód, dokonując corocznego rozliczenia z fiskusem muszą złożyć deklarację PIT-39 i tym samym dokonać opodatkowania.
Jego stawka wynosi 19%, podstawy obliczenia podatku. Samemu opodatkowaniu podlega różnica między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami jego uzyskania (art. 30e ust. 1 oraz ust. 2 ustawy). Przychodem w tym przypadku jest cena wskazana w umowie zawartej z kupującym.
Za koszty odpłatnego zbycia uznaje się przede wszystkim opłaty notarialne oraz koszty pośrednictwa.

Kiedy nie trzeba płacić podatku PIT od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż prywatnej nieruchomości nie zawsze musi oznaczać obciążenie podatkiem PIT, gdyż w pewnych sytuacjach można być od niego zwolnionym.
Wolne od podatku dochodowego są bowiem dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy).
Musisz wiedzieć, że zwolnieniu podlega kwota dochodu w tej części, w której została ona wydatkowana na cele mieszkaniowe. Stanowi ją iloczyn uzyskanego dochodu i udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Jeśli środki z tytułu sprzedaży prywatnej nieruchomości zostały przeznaczone w pełnej wysokości na cele mieszkaniowe, podlegają zwolnieniu z PIT w całości, jednak tylko, gdy zostanie to uczynione w terminie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano zbycia.

Wydatki na cele mieszkaniowe

Do katalogu kosztów, stanowiących wydatki na własne cele mieszkaniowe, należy przede wszystkim:

  • nabycie budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
    oraz gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego,
  • spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, otrzymanych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zaciągniętych przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia (art. 21 ust. 25 ustawy).