MENU

Podatek od sprzedaży detalicznej

taxes-646510_960_720Z dniem 1 września 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa ta wprowadza nowy podatek do polskiego systemu podatkowego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej. A przez sprzedaż detaliczną na gruncie tego podatku rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej  w lokalu przedsiębiorstwa lub  poza lokalem przedsiębiorstwa, także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000 zł. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17.000.000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Na mocy ustawy zostają wprowadzone dwie stawki podatkowe: jedna w wysokości 0,8% od przychodu pomiędzy 17.000.000 zł a 170.000.000 zł miesięcznie,  a druga 1,4% od przychodu przewyższającego miesięcznie kwotę 170.000.000 zł.

Co istotne, opodatkowaniu nie podlega sprzedaż detaliczna:

1)  energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

2)  paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542);

3)  używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) w przypadkach wskazanych w ustawie;

4)  olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

5)  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Podatnicy objęci obowiązkiem podatkowym są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych do właściwego naczelnika urzędu oraz wpłaty – bez wezwania – do 25 dnia następnego miesiąca obliczonego podatku za miesięczny okres rozliczeniowy. Zaznacza się przy tym, iż podatnicy, którzy nie przekroczyli wskazanej kwoty przychodu w wysokości 17.000.000 zł w miesiącu, nie są zobowiązani do składania deklaracji.