MENU

Podatkowe skutki nieodpłatnego przekazania praw autorskich – instytucja naukowa

Jeśli przykładowo instytucja naukowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku nieodpłatnego przekazania mu praw autorskich do utworu, po stronie instytucji może powstać przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami  są m.in. otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa. Na skutek umowy z Autorem dana instytucja naukowa otrzyma nieodpłatnie przysługujące Autorowi majątkowe prawa autorskie do utworu, tym samym w instytucji naukowej może powstać z tego tytułu przychód. Dla celów podatkowych aby uznać, iż mamy do czynienia z powstaniem przychodu, musi dojść do nieodpłatnego, a więc nie związanego z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenia w majątku podatnika mającego konkretny wymiar finansowy. Jeśli na skutek nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich na instytucję naukową, nie występuje żadna ekwiwalentność ze strony tej instytucji na rzecz autora, autor nie zyskuje nic w zamian za przekazanie praw, natomiast instytucja naukowa uzyskuje przysporzenie w swoim majątku, bowiem w przypadku innego autora musiałby zapłacić za przeniesienie praw majątkowych, wówczas można stwierdzić, iż po stronie instytucji naukowej powstaje przychód, który powinien zostać opodatkowany. Wartość tego przychodu winna być określana według cen rynkowych, co w przypadku praw autorskich może być trudne, bowiem każdy autor inaczej ocenia wartość swojego dzieła. Aby uniknąć problemów z szacowaniem wartości uzyskanego przysporzenia, można w umowie z autorem wskazać wynagrodzenie nawet w wartości symbolicznej. Organy podatkowe mogą wprawdzie zawsze kwestionować ustalone wynagrodzenie jako nierynkowe, jednakże trudno będzie im wykazać, iż określone przez strony w umowie wynagrodzenie nie odpowiada wartości rynkowej. Każde dzieło ma bowiem inną wartość, różne są również kategorie autorów, w związku z tym trudno ustalić rynkowe kwoty ich wynagrodzeń.