MENU

Podatnikiem w podatku akcyzowym jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy

hand-523231_960_720Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów w dniu 14 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt I GPS 1/15 wskazał, że podatnikiem podatku akcyzowego jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy.

Powyższa uchwała została wydana przez NSA z uwagi na budzący wątpliwości interpretacyjne stan prawny wywołujący rozbieżności pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych po 2011 roku co do podmiotowości prawnopodatkowej spółki cywilnej, a mianowicie co do klasyfikacji kto jest podatnikiem podatku akcyzowego – spółka cywilna czy jej wspólnicy. NSA nie podzielił poglądu o braku podmiotowości prawnopodatkowej spółki cywilnej w podatku akcyzowym. Zdaniem NSA przy ocenie podmiotowości prawnopodatkowej spółki nie wolno opierać się tylko i wyłącznie na  regulacjach cywilnoprawnych dotyczących spółki cywilnej.

Podmiotowość podatkową należy odróżnić od podmiotowości w prawie cywilnym oraz tym bardziej nie utożsamiać tych dwóch pojęć. Spółka cywilna, w odróżnieniu od regulacji cywilnoprawnych, na gruncie prawa podatkowego jest traktowana w sposób samoistny, zważywszy na podkreślaną w doktrynie autonomię prawa podatkowego. Tym samym na gruncie podatku akcyzowego podmiotowość prawnopodatkowa przyznana została spółce cywilnej, jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom. NSA zwrócił uwagę także na fakt, iż zarówno na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, jak też ustawy o podatku akcyzowym z 1993 r., ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r., ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. i ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r., czy też ustawy o rachunkowości kwestia podmiotowości spółki cywilnej nie budziła i nie budzi żadnych wątpliwości. To spółka cywilna jest podmiotem praw i obowiązków na gruncie prawa podatkowego, wyodrębnionym organizacyjnie podmiotem, a nie jej wspólnicy (z wyłączeniem kwestii dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych). Jest to podmiot  indywidualny, określony, który uzyskuje numer NIP odróżniający samą spółkę cywilną od jej wspólników.

Ponadto jak trafnie wskazał  NSA w prezentowanej uchwale podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług zaliczane są do kategorii podatków pośrednich i podatków konsumpcyjnych, a zatem istotna jest spójność w zakresie podmiotu opodatkowania tymi podatkami. Konstrukcje wewnętrzne wymienionych podatków, w tym podmiot opodatkowania, powinien być traktowany tak samo.