MENU

Polityka prywatności serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Zawiślak
  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Magdalena
  Zawiślak & Partners in Law pod adresem: ul. Kaliska 23 lok. U1, 02-316
  Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej pod nr NIP: 5381598651, REGON: 140021060, tel.: (22) 101 09 40,
  email: kancelaria@partnersinlaw.pl.
 2. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności zostaną wykorzystane następujące
  definicje i zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony
  https://partnersinlaw.pl/ oraz osoba,
  która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów
  marketingowych, a także osoba, która jest zainteresowana ofertą
  Administratora, podjęciem czynności poprzedzających zawarcie umowy, a także
  zawarciem umowy z Administratorem;
 4. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
  Urz. UE L 119, s. 1);
 5. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 6. Przetwarzanie – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4
  pkt 2 RODO.
 7. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności,
  dlatego dba o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji
  za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
  internetowej Administratora oraz plików cookies, a także przekazywanych
  Administratorowi bezpośrednio drogą e-mailową bądź telefonicznie.
 8. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w plikach Cookies w oparciu o
  zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików Cookies (art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  w postaci zapewnienia Użytkownikowi sprawnej obsługi witryny internetowej
  https://partnersinlaw.pl/ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w wiadomościach kierowanych do
  Administratora poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie
  https://partnersinlaw.pl/ drogą
  e-mailową bądź telefonicznie.
 10. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych Klientów oraz potencjalnych
  Klientów należą: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania/ zameldowania/
  prowadzenia działalności, nazwa firmy, NIP, PESEL, REGON, nr rachunku
  bankowego, nazwa banku, e-mail, nr telefonu, seria i numer dowodu
  osobistego.
 11. Celem przetwarzania danych osobowych Klientów oraz potencjalnych Klientów
  jest zawarcie i wykonywanie umowy, a w związku z tym m. in. wypełnienie
  obowiązków księgowych i podatkowych przez Administratora, marketing
  bezpośredni Administratora oraz cele wskazane w dobrowolnych oświadczeniach
  woli.
 12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów oraz potencjalnych
  Klientów jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na
   przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w dobrowolnych
   oświadczeniach,
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia
   i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
   obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
   z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
   przez stronę trzecią w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń
   i obrony przed roszczeniami oraz w celu marketingu bezpośredniego.
 13. Dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów będą przetwarzane przez
  czas trwania umowy oraz przez okres przedawnienia możliwych roszczeń
  wynikających z umowy oraz przez okres przedawnienia zobowiązań
  publicznoprawnych Administratora w związku z umową, zaś w przypadku
  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu cofnięcia
  udzielonej zgody.
 14. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych Przedstawicieli Klientów oraz
  Przedstawicieli potencjalnych Klientów należą: imię i nazwisko,
  reprezentowana jednostka, numer telefonu oraz adres e-mail.
 15. Dane osobowe Przedstawicieli Klientów oraz Przedstawicieli potencjalnych
  Klientów są przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celu
  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci
  prowadzenia działań marketingowych oraz w postaci zapewnienia możliwości
  dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a także w postaci
  wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji
  umowy z podmiotem z ramienia którego osoba, której dane dotyczą występuje.
 16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Przedstawicieli Klientów oraz
  Przedstawicieli potencjalnych Klientów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a
  także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 17. Dane osobowe Przedstawicieli Klientów oraz Przedstawicieli potencjalnych
  Klientów będą przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionych
  interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania oraz przez czas
  wykonania w całości umowy, gdy przewarzanie odbywa się w celu zawarcia i
  wykonywania umowy.
 18. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego
  imieniu wyłącznie przez personel i podmioty świadczące na rzecz
  Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi
  księgowe, prawne, informatyczne. W celu realizacji umowy Dane Osobowe mogą
  być również udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
  usługi związane z realizacją umowy, w szczególności w zakresie dochodzenia
  należności, komunikacji z klientem.
 19. Pana/ Pani dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania lub umów
  międzynarodowych jak Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją Komisji
  Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP 16/2016 mogą być przekazane do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 20. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie Danych Osobowych
  wskazanych w pkt 3 będące skutkiem braku zgody na korzystanie z plików
  Cookies uniemożliwi optymalizację dla Użytkownika korzystania z witryny
  internetowej
  https://partnersinlaw.pl/, jednak
  nie uniemożliwi korzystania z tej witryny internetowej. Niepodanie Danych
  Osobowych wskazanych w punkcie 5 oraz 9 może uniemożliwić udzielenie
  odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem
  formularza kontaktowego na stronie
  https://partnersinlaw.pl/ oraz
  podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 21. Osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora,
  przysługuje:
 22. Prawo do żądania od Administratora dostępu do jej Danych Osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w
  dowolnym momencie;
 23. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 24. Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia przetwarzanych
  Danych Osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem,
  dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 26. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika postanowień niniejszej
  Polityki Prywatności, powinien on zaprzestać korzystania ze strony
  internetowej Administratora, a w szczególności nie kierować zapytań przez
  dołączony na stronie formularz kontaktowy czy przez adres e-mail
  Administratora oraz nie wyrażać zgód na przetwarzanie Danych Osobowych.
 27. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, w tym profilowaniu.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Informacje ogólne
 2. Operatorem Serwisu [www.partnersinlaw.pl] jest Kancelaria Prawna Magdalena
  Zawiślak & Partners in Law z siedzibą w Warszawie (02-316) przy ul.
  Kaliskiej 23 lok. U1, NIP: 538-159-86-51.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich
  zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
   „ciasteczka”).
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www,
   obsługiwanego przez
 4. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki
  bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z
  przepisami o ochronie danych osobowych.
 5. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie
  danych osobowych, Administratorem danych jest Operator Serwisu.
 6. Informacje w formularzach
 7. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 8. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
  czasu, adres IP).
 9. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za
  zgodą Użytkownika.
 10. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki
  zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w prowadzonym przez niego
  rejestrze.
 11. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba
  taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania
  swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało
  brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 12. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
  serwisowego lub kontaktu handlowego.
 13. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
  realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania
  informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących
  operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też
  innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Pliki cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne,
  przechowywane w postaci plików tekstowych w urządzeniu końcowym Użytkownika
  strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z
  której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
 2. Rodzaje wykorzystywanych cookies
 3. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
  cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
  ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
  cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
  przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
  reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
  zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka
  ochrony prywatności Google Analytics
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności
  sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki
  użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce
  nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
  z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences
 10. Logi serwera
 11. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w
  warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
  administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
  obsługi świadczonych usług hostingowych.
 12. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi
  mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) –
   w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 13. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 14. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 15. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych
 16. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
  prawnie dozwolonych.
 17. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie
  za zgodą tej osoby.
 18. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
  upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
  wynikającym z żądania.
 19. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu
  zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31
  ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych.

VII. Cele w jakich są wykorzystywane pliki cookies Pliki cookies są
wykorzystywane w ramach serwisu www.partnersinlaw.pl w celach:

 1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, które pomagają
  zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co
  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której
  Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i
  hasła.
 4. Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
  materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

VIII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
przez pliki cookies

 1. Użytkownik strony internetowej może samodzielnie i w każdym czasie dokonać
  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
  ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym
  zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z
  dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na
  niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 4. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być
  wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub
  partnerów, w szczególności przez dostawcę narzędzi analitycznych Google Inc
  z siedzibą w USA.

Cookies w poszczególnych przeglądarkach

Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach
można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
 3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 6. Android: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 7. Safari iOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 8. Windows Phone: http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
 9. Blackberry:http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp