MENU

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” – odroczenie płatności zaliczek na podatki oraz zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS

 

W świetle proponowanych przez Senat zmian w tzw. „tarczy antykryzysowej”, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego od płatników będących przedsiębiorcami w rozumieniu w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie pobiera się zaliczek na podatki ani podatków określonych w art. 2 § 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj.: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, a także opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Co istotne, od niepobranych zaliczek na podatki lub podatków miałyby nie być naliczane odsetki za zwłokę, ani nie stanowiłyby one zaległości podatkowej.

Płatność niepobranych zaliczek na podatki lub podatków miałaby nastąpić w terminie określonym w rozporządzeniu wydanym rzez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednak nie wcześniej niż w 90 dni po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Istotną poprawką proponowaną przez Senat, jest również zmiana kryteriów zwolnienia przedsiębiorcy z konieczności opłacania składek ZUS. Zgodnie z propozycją Senatu, płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będący mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który nie prowadzi działalności albo odnotował spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jest zwolniony z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) – za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia ze składek ZUS byłoby złożenie wniosek wraz z oświadczeniem o fakcie nieprowadzenia działalności albo odnotowaniu spadku przychodów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.