MENU

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” – utworzenie Funduszu Płynności

W świetle kolejnych zmian proponowanych przez Senat w Ustawie z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, miałby zostać utworzony Fundusz Płynności. Jego celem jest wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 oraz ograniczeń działalności gospodarczej wprowadzonych w ramach walki z epidemią przez władze państwowe.

Podstawowe założenia Funduszu Płynności:

 • Fundusz działa jako wydzielony rachunek pieniężny w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • środki zgromadzone w Funduszu stanowią własność BGK i mogą być przeznaczone wyłącznie na wskazane cele,
 • przychodami Funduszu są środki pozyskane przez BGK z emisji obligacji przeznaczonych na Fundusz, zwanych dalej „obligacjami COVID-19”,
 • przychodami Funduszu mogą być także wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich oraz inne przychody,
 • obligacje COVID-19 oferowane są publicznie zgodnie z warunkami emisji, przy czym przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się,
 • obligacje COVID-19 mogą być nabyte przez uczestników rynku wyłącznie w dniu emisji.

Środki zgromadzone w Funduszu zostałyby przeznaczone na pomoc finansową dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zwanych dalej „beneficjentami”:

 1. którzy według lub na skutek aktów prawnych lub decyzji władz państwowych związanych z epidemią nie mogą prowadzić swojej podstawowej działalności lub działalność ta doznała daleko idących ograniczeń skutkujących istotnym spadkiem przychodów,
 2. których podstawowa działalność polega na kontakcie z publicznością, a której prowadzenie nie jest niezbędne do walki z epidemią, i którzy z troski o zdrowie swoje, swoich klientów i pracowników lub współpracowników wstrzymali, zawiesili lub ograniczyli działalność ze skutkami wskazanymi w pkt 1,
 3. których podstawowa działalność polega na kontakcie z publicznością, a której prowadzenie nie jest niezbędne do walki z epidemią, i którzy wskutek istotnego spadku popytu na ich usługi w związku z ograniczeniami nałożonymi na ich klientów doznali istotnego spadku przychodów.

Pomoc finansowa dla beneficjentów polegałaby na udzieleniu im pożyczek lub otwarciu linii kredytowej przez BGK w ramach Funduszu, z przeznaczeniem na regulowanie następujących zobowiązań beneficjentów:

 1. czynszów najmu lokali, w których prowadzona jest działalność objęta skutkami, o których mowa powyżej,
 2. płatności dla dostawców towarów lub usług zamówionych przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie COVID-19, związanych z przedmiotem działalności objętej skutkami, o których mowa powyżej,
 3. płatności wynikających z innych, niż wskazane w pkt 1, zobowiązań o charakterze ciągłym, związanych z przedmiotem działalności objętej skutkami, o których mowa powyżej, których czasowe zawieszenie lub odroczenie nie jest możliwe zgodnie z umową zawartą przez beneficjenta przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie COVID-19,
 4. płatności z tytułu dostawy usług i towarów, zamówionych po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie COVID-19, których pozyskanie przez beneficjenta jest niezbędne dla utrzymania działalności objętej skutkami, o których mowa powyżej, lub dla wznowienia tej działalności po zakończeniu epidemii.

Beneficjent musiałby złożyć wniosek o:

 • udzielenie pożyczki, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 4,
 • otwarcie linii kredytowej, w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 3.

Spłata zobowiązania beneficjenta względem BGK miałaby nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia epidemii. Do dnia upływu tego terminu beneficjent byłby zwolniony z oprocentowania.

 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.