MENU

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” – zmiany w dofinansowaniach wynagrodzeń pracowników

31 marca 2020 r. do Sejmu wniesiono stanowisko Senatu w sprawie Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” przewidują w szczególności zmiany kryteriów przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, a także wysokość tych świadczeń. Zgodnie ze Stanowiskiem Senatu świadczenia te miałyby przysługiwać, tak jak proponowano dotychczas, przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jednak w stosunku do pracowników:

 • wykonujących pracę w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19,

Pracownikowi wykonującemu pracę w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19 miałoby przysługiwać od przedsiębiorcy:

 1. finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia, w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia,
 2. finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 25% dotychczasowego wynagrodzenia.
 • objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19,

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19 miałoby przysługiwać od przedsiębiorcy:

 1. finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego będącego następstwem wystąpienia COVID19, w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia,
 2. finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie:
 • jeżeli wysokość dotychczasowego wynagrodzenia jest mniejsza od lub równa wysokości przeciętnego wynagrodzenia – w wysokości nie mniejszej niż 25% dotychczasowego wynagrodzenia, albo
 • jeżeli wysokość dotychczasowego wynagrodzenia jest większa niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia – w wysokości nie mniejszej niż 25% przeciętnego wynagrodzenia.

Dotychczasowym wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej, jest wyższe z następujących wynagrodzeń:

 • miesięczne wynagrodzenie pracownika obowiązujące na dzień złożenia wniosku,
 • miesięczne wynagrodzenie pracownika obowiązujące w styczniu 2020 roku.

Przeciętnym wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Wprowadzono także zmiany w kryteriach obliczania spadku obrotów gospodarczych, który w świetle poprawek rozumie się jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 lutego 2020 r. (dotychczas proponowano po dniu 1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 lutego 2020 r. (dotychczas proponowano po dniu 1 stycznia 2020 r) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.