MENU

Praca zdalna w dobie pandemii

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Polecenie pracy zdalnej ma na celu przeciwdziałanie COVID-19 i w pierwotnej wersji ustawy jego wykorzystanie możliwe było jedynie do 4 września 2020 r. W wyniku nowelizacji przedmiotowej ustawy przepisy dotyczące możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej przestają być przepisami „czasowymi”. W związku z powyższym praca zdalna po 4 września 2020 r. również będzie możliwa (obecnie bezterminowo).

Należy jedynie przypomnieć, że:

  • wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy,
  • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca,
  • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania,
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Co istotne, ustawa nie wskazuje konkretnej formy polecenia pracy zdalnej, dlatego należy uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie (pisemnie, e-mailowo, a nawet ustnie). Wskazane jest jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej np. w formie pisemnej bądź mailowej.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.