MENU

Prawo autorskie, a pomysł

Dzisiejszy świat kręci się wokół pomysłów. Technologia, reklama, marketing, zarządzanie, wdrażanie rozwiązań ekonomicznych, działalność artystyczna, rozwój nauki, ochrona środowiska, metody sprzedaży i docierania do klienta- wszystkie przejawy działalności człowieka zaczynają się od pomysłu.

Złą wiadomością jest, iż prawo autorskie nie chroni pomysłu. Utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych musi być wynikiem działalności człowieka, ustalony w jakiejkolwiek postaci i charakteryzować się cechą indywidualności oraz twórczości. Nie czas i miejsce, by opisywać czym są owe przesłanki- można o tym przeczytać w artykule ,,Utwór- czym jest?”, dostępnym na naszej stronie. W każdym razie, tak opisany utwór mógłby obejmować pojęcie ,,pomysłu”. Tymczasem art.2 par. 2 prim wspomnianej ustawy, stanowi, iż: ,,Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.’’

Powszechnie uznaje się, iż pojęcie idee, zawiera w sobie pojęcie pomysłu. Dlatego też pomysł sam w sobie nie jest objęty ochroną praw autorskich. Natomiast, realizacja pomysłu to jest np.: namalowanie obrazu zgodnie ze swoją wizją artystyczną, napisanie książki zgodnie z obmyśloną fabułą, skonstruowanie kampanii reklamowej, mogą stanowić i najprawdopodobniej będą stanowić utwór. Ponad to, pomysł sam w sobie, może podlegać ochronie dóbr osobistych, przewidzianych w art. 24 oraz art.25 kodeksu cywilnego, jako naruszenie dobra osobistego do pomysłu, lub twórczości artystycznej- intelektualnej. Również szereg przepisów z ustawy o ochronie konkurencji może znaleźć zastosowanie w ochronie pomysłu. Należy pamiętać, iż wspomniana ustawa chroni przez czynami nieuczciwej konkurencji podejmowanymi przez przedsiębiorców, jednak jest pojęcie przedsiębiorcy rozumiane niezwykle szerokorozumiane na jej gruncie- przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

Również ochronie pomysłu może służyć prawo własności przemysłowej- ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów, lub znaków towarowych.