MENU

Projekt ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm VIII kadencji przyjął rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie zwanej ustawą CEIDGiPIP. Nad aktem prace rozpoczęła senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności [druk 717]. Projekt stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w uchwalonej 26 stycznia 2018 roku ustawie Prawo przedsiębiorców. Szczegółowo określa zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznej rejestracji przedsiębiorców oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Wprowadzone rozwiązania zasadniczo stanowią powtórzenie przepisów rozdziałów 2a oraz 3 uchylonej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W celu usprawnienia i uproszczenia funkcjonowania CEIDG wprowadzono jednak szereg zmian.

Przede wszystkim planowana ustawa realizuje wprowadzone przez Prawo przedsiębiorców uprawnienie przedsiębiorcy do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony oraz wprowadza zasadę automatycznego jej wznowienia po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę terminu (art. 19). Przedsiębiorcy uzyskali fakultatywną możliwość ujawnienia w systemie teleinformatycznym danych na temat swoich pełnomocników, prokurentów oraz zarządu sukcesyjnego. W zakresie zmian organizacyjnych rejestr został podzielony na dwa działy: dane ewidencyjne przedsiębiorcy oraz dane informacyjne przedsiębiorcy. Wprowadzono zasadę, że zmiana danych z pierwszej grupy, takich jak: informacje o zawieszeniu, rozpoczęciu, zaprzestaniu wykonywania działalności, może zostać zgłoszona przez przedsiębiorcę w dowolnym terminie. Termin zgłoszenia 7 dni od dnia zmiany danych został zachowany w odniesieniu do danych ewidencyjnych: imienia i nazwiska przedsiębiorcy, obywatelstwa, danych kontaktowych, przedmiotu działalności. Ustawa CEIDCiPIP stanowi podstawę prawną do udostępnienia ministrowi gospodarki danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. Ma to wpłynąć na sprawniejszy przebieg postępowań administracyjnych powiązanych z CEIDG. Zmniejszy się, w porównaniu z poprzednimi regulacjami, zakres danych podlegających wpisowi, a niezwiązanych w sposób bezpośredni z działalnością gospodarczą i niemających istotnego wpływu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca nie musi we wniosku o wpis podawać m.in. daty urodzenia oraz informacji o małżeńskim ustroju majątkowym.

W odniesieniu do funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorców przyznano mu uprawnienie do odpowiedzi na wnioski, jeśli jest to możliwe w oparciu o bazę informacji gromadzonych przez Punkt. Poszerzeniu uległ obowiązek informacyjny, m.in. o zagadnienia związane z kontrolą sprzętu. Ustawa dopuszcza możliwość załatwienia szeregu spraw drogą elektroniczną m.in. wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach takich jak podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich UE, świadczenie usług transgranicznych, wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.

Ustawa CEIDGiPIP wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami ma to nastąpić 1 marca 2018 roku.