MENU

Projektowane zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

foggy-readObecny stan prawny

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zleceniobiorca (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkowo zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat – art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.).

W przypadku zawarcia kolejnej umowy zlecenia zleceniobiorca jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej (z wcześniej zawartej umowy zlecenia). Może on jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z kolejnej umowy zlecenia. Może też zmienić tytuł ubezpieczeń – zob. art. 9 ust. 2 ustawy. Poza tym kolejna umowa zlecenia rodzi osobny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Projektowane zmiany

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2242 przewiduje się wprowadzenie m. in. regulacji, że jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, kolejne umowy zlecenia także obowiązkowo będą stanowić tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zasady tej nie będzie się stosować, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu różnych zawartych przez daną osobę umów zleceń lub z innych tytułów osiągać będzie kwotę minimalnego wynagrodzenia – zob. projektowane brzmienie art. 9 ust. 2 c ustawy. Zmiany w omawianym zakresie mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2016 r. Obecnie ustawa nowelizacyjna jest na etapie prac sejmowych, dnia 10 września 2014 r. Podkomisja stała do spraw rynku pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny opublikowała sprawozdanie z projektem ustawy po posiedzeniach w dniach 28 sierpnia oraz 10 września 2014 r. Innymi słowy ustawa nowelizacyjna jeszcze nie została uchwalona przez Sejm i Senat ani podpisana przez Prezydenta. Nie ma zatem na chwilą obecną pewności, czy, kiedy i jakim kształcie projektowane zmiany wejdą w życie.