MENU

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska (tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – Dz. U. z 2021 r., poz. 1177 z dnia 2021.06.30) utrzymuje instytucję prospektu informacyjnego.

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

Deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej doręcza osobie zainteresowanej zawarciem umowy prospekt informacyjny wraz z załącznikami.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku.

W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku innym niż papier deweloper jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami na papierze w lokalu przedsiębiorstwa.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:

1) aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w których są określone aktualne dane i informacje, albo

2) nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w których zmiana jest wskazana w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności przez zamieszczenie stosownych przypisów.

Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub jego załączników może zostać doręczona w innej formie.

Deweloper jest obowiązany doręczyć informację o zmianie, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej.

Na tle nowego brzmienia regulacji o prospekcie informacyjnym może powstać wątpliwość, czy deweloper jest zobowiązany wprowadzać zmiany w prospekcie w przypadku zmian w otoczeniu nieruchomości w trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Wydaje się, że wystarczające jest wskazanie w prospekcie informacji o takim otoczeniu na dzień sporządzenia prospektu i że zmiana danych lub informacji ma obejmować zmiany wynikające ze zmian w inwestycji dewelopera a nie zmian w otoczeniu inwestycji.

Potrzebujesz porady w sprawie inwestycji deweloperskiej? Skontaktuj się z naszą Kancelarią – dołożymy wszelkich starań, aby rozwiać Twoje wątpliwości.