MENU

Przechowywanie i transport weksli

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 160) nie przewiduje żadnych regulacji dotyczących przechowywania weksli przez remitenta. Jednocześnie weksel stanowi rodzaj papieru wartościowego, w konsekwencji należy uznać, iż powinien on być przechowywany w sposób analogiczny do środków płatniczych, tj. w szczególności mogą być przechowywane odpowiednio zabezpieczonym sejfie.

Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji  z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 793.) w przypadku weksli na sumę powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej (jednostka obliczeniowa – 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311), obecnie [(4.516,69 zł X 120)*0,2] wartością graniczną jest kwota 108.400,56 zł, od której stosuje się przepisy wskazane w rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku przechowywania wartości pieniężnych przekraczających 0,2 jednostki zapewnia się co najmniej zabezpieczenie techniczne tych budynków lub pomieszczeń.  Zabezpieczenie techniczne wartości pieniężnych podczas ich przechowywania i transportu następuje przez zastosowanie: 1) pomieszczeń i urządzeń; 2) pojazdów samochodowych przewożących wartości pieniężne; 3) elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz pojazdów samochodowych. Szczegółowe dane dotyczące wymagań elektronicznych systemów zabezpieczeń, urządzeń do przechowywania czy transportu  stanowią załącznik do rozporządzenia.

Przez pomieszczenia rozumie się, wydzieloną część budynku o określonej klasie odporności na włamanie, służącą do przechowywania wartości pieniężnych, jednocześnie urządzenia to urządzenia mechaniczne o określonej klasie odporności na włamanie, służące do przechowywania i transportu wartości pieniężnych.

Zgodnie z rozporządzeniem transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, w przypadku weksli powyżej kwoty 108.400,56 zł, konieczne będzie zapewnienie ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż rozporządzenie nie obowiązuje w przypadku weksli z indosem do inkasa. Możliwe jest dokonanie na czas transportu weksla indosu do inkasa na rzecz osoby dokonującej transportu.  Po bezpiecznym dostarczeniu weksla na miejsce, indos należy przekreślić (indos przekreślony uważa się za nieistniejący).

Niezależnie należy wskazać, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia wartości pieniężne powyżej 1 jednostki obliczeniowej transportuje się bankowozem.