MENU

Przedłużenie terminów złożenia sprawozdań finansowych w związku ze stanem epidemii

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568), dotyczy także kwestii przedłużenia terminów na złożenie sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Przepisy wskazanej ustawy przewidują, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.11)

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

Na podstawie wskazanego wyżej upoważnienia ustawowego, w dniu 31.03.2020 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020, poz. 570). Wydane rozporządzenie obejmuje, m.in. istotne dla przedsiębiorców:

1) przedłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. – dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe, którzy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazywanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

2) przedłużenie terminy określonego w art. 12 ust. 2  ustawy  z dnia  29 września 1994 r.  o rachunkowości (tj. termin zamknięcia ksiąg rachunkowych) o 3 miesiące,  a w przypadku  jednostek  prowadzących  działalność,  do  której  stosuje  się  przepisy  ustaw,  o których  mowa w art. 1 ust. 2  ustawy  z dnia  21 lipca  2006 r.  o nadzorze  nad  rynkiem  finansowym  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 180  i 284), i jednostek, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 8, o 2 miesiące.

3) przedłużenie terminu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o 60 dni.

4) przedłużenie terminu zakończenia inwentaryzacji składników aktywów, określonego w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 60 dni.

5) przedłużenie terminów określonych w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

6) przedłużenie terminów sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a  tej  ustawy,  sprawozdania  z płatności, o którym mowa wart. 63f  ust. 1tej  ustawy,  i skonsolidowanego  sprawozdania  z płatności, o którym mowa  w art. 63g  ust.1 tej ustawy, przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku  jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2  ustawy  z dnia  21 lipca  2006r.  o nadzorze  nad  rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.